Title VI

Print
Share & Bookmark, Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 states: "No person in the United States shall, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance." The City of Henderson is committed to complying with the requirements of Title VI in all of its federally funded programs and activities.

Making a Title VI Complaint
Any person who believes he or she has been aggrieved by an unlawful discriminatory practice under Title VI may file a complaint with the City of Henderson. Any such complaint must be in writing and filed with the City of Henderson within 180 days following the date of the alleged discriminatory occurrence. Submit a completed complaint form to the City of Henderson Title VI Liaison, 240 S. Water Street, Henderson, NV 89015, or TitleVI@cityofhenderson.com.

2021 City of Henderson Implementation Plan.pdf


Espanol

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece: "Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, será excluida de la participación, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal". La Ciudad de Henderson se compromete a cumplir con los requisitos del Título VI en todos sus programas y actividades financiados por el gobierno federal.

Presentar una queja de Título VI
Cualquier persona que crea que ha sido agraviada por una práctica discriminatoria ilegal bajo el Título VI puede presentar una queja ante la Ciudad de Henderson. Cualquier queja de este tipo debe presentarse por escrito y presentarse a la Ciudad de Henderson dentro de los 180 días posteriores a la fecha del supuesto hecho discriminatorio. Envíe un formulario de queja completo a la City of Henderson Title VI Liaison, 240 S. Water Street, Henderson, NV 89015, or TitleVI@cityofhenderson.com.

2021 City of Henderson Implementation Plan.pdf


Chinese

1964 Nián “mínquán fǎ” dì liù zhāng guīdìng: “Zài měiguó, rènhé rénjūn bùdé yīn zhǒngzú, fūsè huò guójí ér bèi jùjué cānjiā jiēshòu liánbāng cáizhèng yuánzhù de rènhé jìhuà huò huódòng, bèi bōduó qí lìyì huò shòudào qíshì.” Hēng dé sēn shì zhìlì yú zài qí suǒyǒu liánbāng zīzhù de jìhuà hé huódòng zhōng zūnshǒu dì liù zhāng de yāoqiú.

Jìnxíng biāotí VI tóusù
Rènhé rén rènwéi zìjǐ yīn dì liù zhāng xià de fēifǎ qíshì xíngwéi ér gǎndào shòuqū, kěyǐ xiàng hēng dé sēn shì tóusù. Rènhé cǐ lèi tóusù bìxū yǐ shūmiàn xíngshì tíchū, bìng zài shèxián qíshì shìjiàn fāshēng zhī rì qǐ 180 tiānnèi tíjiāo gěi hēng dé sēn shì. Jiāng tiánxiě hǎo de tóusù biǎo tíjiāo gěi City of Henderson Title VI Liaison, 240 S. Water Street, Henderson, NV 89015, or TitleVI@cityofhenderson.com.

2021 City of Henderson Implementation Plan.pdf


Tagalog

Nakasaad sa Pamagat ng Civil Rights Act of 1964: Pamagat VI ng Batas sa Karapatang Sibil ng 1964 na nagsasaad: "Walang sinumang tao sa Estados Unidos ang, sa mga batayan ng lahi, kulay, o pambansang pinagmulan, ay maibukod mula sa pakikilahok sa, ay tanggihan ang mga benepisyo ng, o mapailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng tulong pinansyal ng Federal. Ang Lungsod ng Henderson ay nakatuon sa pagsunod sa mga kinakailangan ng Pamagat VI sa lahat ng mga programa at aktibidad na pinondohan ng pederal.

Paggawa ng Reklamo sa Pamagat VI
Ang sinumang tao na naniniwala na siya ay na-agrabyado ng isang labag sa batas na diskriminasyon sa ilalim ng Pamagat VI ay maaaring mag-file ng isang reklamo sa Lungsod ng Henderson. Anumang naturang reklamo ay dapat na nakasulat at isampa sa Lungsod ng Henderson sa loob ng 180 araw kasunod ng petsa ng sinasabing diskriminasyong nangyari City of Henderson Title VI Liaison, 240 S. Water Street, Henderson, NV 89015, or TitleVI@cityofhenderson.com.

2021 City of Henderson Implementation Plan.pdf


All Title VI complaints are forwarded to NDOT or to FHWA/FMSCA for investigation within twenty-one (21) days of receipt of complaint.

Title VI Coordinator
City of Henderson
240 S. Water Street
Henderson, NV 89015
(P) (702)267-1700
(F) (702) 267-1702
TitleVI@cityofhenderson.com

Civil Rights Officer
NDOT
123 E. Washington Ave, Bldg G
Las Vegas, NV 89101
(P) 702-730-3301
(F) 702-486-0487
jboyster@dot.nv.gov

Civil Right Program Manager
U.S. DOT FHWA
1200 New Jersey Ave, SE
Washington, DC 20590
(P) (202) 366-2513


The City of Henderson’s commitment to public participation is based firmly on the belief that public involvement fosters an open decision-making process that elicits active participation from affected individuals, groups, communities, and other public agencies. A calendar of public meetings and agendas are available at https://www.cityofhenderson.com/government/departments/city-clerk/city-council-and-redevelopment-agency/agendas-back-up-minutes-video.